သင်ဝႃႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် ဢီးမေးလ် (email) ဢၼ်သူၸဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇ မိူဝ်ႈသၢင်ႈ account မႂ်ႇသေၵမ်း။ တေလႆႈႁပ်ႉ လိင်ႉၶ် (link) တႃႇတင်ႈမၢႆလပ်ႉမႂ်ႇ တီႈဢီးမေးလ် ၼႆၶႃႈ။

ၵွၼ်ႇတေတင်ႈၶေႃႈထၢမ်၊ , တေလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉ (Login) ဢွၼ်တၢင်း.

Sorry, you do not have permission to add post.

ၵွပ်ႈသင်ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼႆႉ?

ၵွပ်ႈသင်ထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇၼႆႉ?

ၵွပ်ႈသင်ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢွၵ်ႇ user ၵေႃႉၼႆႉ?

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ယွၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႅပ်ႉ forum လွႆတႆးယူႇၶႃႈ။ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆး (Tai developers) လၢႆလႃႇၸဝ်ႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တႄႇသၢင်ႈဝႅပ်ႉၼႆႉမႃး ယိူင်းဢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈဢုပ်ႇၵုမ်၊ တီႈႁူပ်ႉထူပ်း၊ လႄႈ တီႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၼႂ်း မိူင်းတႆးတၢင်းသဵင်ႈၼႆၶႃႈ။

You must login to add a comment.