လွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

 

တႆးတိပ်ႉ (Tai Tip) ပဵၼ် Forum ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး လ​ႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူႈၵ​ေႃႉၼႆၶႃႈ။

 

လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း

  1. ပဵၼ်သုၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၽႃႇသႃႇတႆး။
  2. ပိုၼ်ႉတီႈထၢမ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ယွၼ်းလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တၢင်းႁူႉ၊ ႁၼ် ၵူႈလွင်ႈ။
  3. ႁႂ်ႈတူင်ႇဝူင်း ဢၢႆႇထီႇတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈမီးသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇမႃးပုတ်ႈတႅၼ်း။
  4. တႃႁႂ်ႈႁဝ်းလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်၊ တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်၊ သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆး လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈ IT တႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။