သင်ဝႃႈလိုမ်းမၢႆလပ်ႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈတႅမ်ႈသႂ်ႇပၼ် ဢီးမေးလ် (email) ဢၼ်သူၸဝ်ႈလႆႈသႂ်ႇ မိူဝ်ႈသၢင်ႈ account မႂ်ႇသေၵမ်း။ တေလႆႈႁပ်ႉ လိင်ႉၶ် (link) တႃႇတင်ႈမၢႆလပ်ႉမႂ်ႇ တီႈဢီးမေးလ် ၼႆၶႃႈ။

ၵွၼ်ႇတေတင်ႈၶေႃႈထၢမ်၊ , တေလႆႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉ (Login) ဢွၼ်တၢင်း.

Sorry, you do not have permission to add post.

ၵွပ်ႈသင်ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈထၢမ်ၼႆႉ?

ၵွပ်ႈသင်ထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈတွပ်ႇၼႆႉ?

ၵွပ်ႈသင်ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢွၵ်ႇ user ၵေႃႉၼႆႉ?

တႆးတိပ်ႉ ၊ Tai Tip Latest Articles

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ

ယွၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႅပ်ႉ forum လွႆတႆးယူႇၶႃႈ။ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႆး (Tai developers) လၢႆလႃႇၸဝ်ႈလႆႈမႃးႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ တႄႇသၢင်ႈဝႅပ်ႉၼႆႉမႃး ယိူင်းဢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈဢုပ်ႇၵုမ်၊ တီႈႁူပ်ႉထူပ်း၊ လႄႈ တီႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉ ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၼႂ်း မိူင်းတႆးတၢင်းသဵင်ႈၼႆၶႃႈ။